Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „DekoDywany”

(„REGULAMIN”)

 I. Definicje

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w sklepie internetowym "dekodywany", dostępnym pod adresem elektronicznym www.dekodywany.pl.

 2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności o:

  1. ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

  2. ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

  3. ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

  4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Cena - oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze lub wyliczoną na podstawie parametrów podanych przez Zamawiającego. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają Kosztów dostawy.

 • Dane - dane Klienta, w tym dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.

 • Hasło - indywidualny ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, służący do logowania się do Konta.

 • Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w sklepie internetowym "dekodywany", niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z rozumieniem. art. 22[1] Kodeksu cywilnego.

 • Konto - utworzone po Rejestracji indywidualne konto Użytkownika, za pomocą którego dokonuje on Zamówień lub korzysta z innych usług Sprzedawcy.

 • Koszyk - elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę na stronach Sklepu, za pomocą, którego Zamawiający dokonuje Zamówień na Towary oferowane przez Sklep.

 • Koszty dostawy - opłaty pobierane za dostarczenie Towaru do Zamawiającego, określone w niniejszym Regulaminie.

 • Płatność - zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.

 • Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 • Realizacja Zamówienia - czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego. Na Realizację Zamówienia składają się: przygotowanie Zamówienia do wysyłki oraz dostawa Zamówienia do Zamawiającego.

 • Rejestracja - czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym Danych osobowych, które są niezbędne do założenia Użytkownikowi Konta.

 • Sklep - sklep internetowy "dekodywany" dostępny pod adresem elektronicznym www.dekodywany.pl, stanowiący własność Sprzedawcy, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towarów bez jednoczesnej obecności Stron, przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 • Sprzedawca - "Franc- Textil" Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie, adres: ul Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172975, posiadająca NIP: 8842486272, REGON: 891503337, kapitał zakładowy: 9.050.000,00 zł, właściciel sklepu internetowego "dekodywany".

 • Strony - Sprzedawca i Zamawiający.

 • Towar - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w sklepie internetowym "dekodywany".

 • Umowa - umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.

 • Użytkownik - każdy, kto korzysta ze strony internetowej Sklepu, w tym Zamawiający.

 • Zamawiający - osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu Towarów w Sklepie.

 • Zamówienie - czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę zakupu wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną i Kosztami dostawy oraz na zasadach określonych w Regulaminie.


II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w sklepie internetowym "dekodywany" odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.

 3. Korzystanie ze stron Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze stron Sklepu, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityką Prywatności, stanowiącą jego integralną część, a następnie dokonać ich akceptacji.

 5. W celu korzystania ze stron Sklepu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. W celu prawidłowego funkcjonowania stron Sklepu komputer lub urządzenie Użytkownika powinno mieć włączoną opcję obsługi plików typu "Cookies".

 6. W celu dokonania Zamówienia Użytkownik powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.

 7. Zdjęcia Towarów zamieszczanych na stronach Sklepu są przykładowe i służą wyłącznie prezentacji. Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy.

 8. Nazwy handlowe, nazwy, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach Sklepu podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sprzedawcy.

 9. Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej Sprzedawcy.

 10. Użytkownik powinien powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jakiekolwiek działanie polegające na próbie destabilizacji Sklepu może zostać uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.

 11. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania, w jakiejkolwiek formie, treści o charakterze bezprawnym.


III. Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkownika w Sklepie jest bezpłatna.

 2. Rejestracja nie jest konieczna do przeglądania stron Sklepu, jak również nie jest konieczna do złożenia Zamówienia, jednakże umożliwia Użytkownikowi przeglądanie historii i stanu swoich Zamówień, jak również otrzymywanie dodatkowych usług świadczonych przez Sprzedawcę na żądanie Użytkownika.

 3. Aby zarejestrować się, Użytkownik powinien, za pomocą kursora, wybrać ikonkę "Zaloguj/Zarejestruj się", co spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu umożliwiającą logowanie (dla zarejestrowanych Użytkowników) i/lub rejestrację Użytkownika.

 4. Kliknięcie w ikonkę "Załóż konto" spowoduje przekierowanie Użytkownika na stronę Sklepu zawierającą formularz rejestracyjny ("Formularz").

 5. Rejestracja Użytkownika dokonywana jest poprzez wypełnienie Formularza.

 6. Przed wypełnieniem Formularza należy zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a następnie zaakceptować postanowienia w nich zawarte.

 7. Po wypełnieniu Formularza należy wybrać ikonkę "Zarejestruj się", co spowoduje przesłanie Formularza do Sprzedawcy. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony, zaś Użytkownik zostaje automatycznie zalogowany na swoje Konto - od tego momentu Użytkownik posiada aktywne Konto w Sklepie i może składać Zamówienia korzystając ze swojego Konta bez konieczności ponownej Rejestracji.


IV. Konto

 1. Posiadanie Konta umożliwia Użytkownikowi w szczególności:

  1. dokonywanie Zamówień,

  2. dostęp do stanu i historii Zamówień,

  3. zamieszczanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy.

 2. Logowanie do Konta polega na podaniu adresu e-mail oraz Hasła, ustalonych przez Użytkownika podczas dokonywania Rejestracji. Adres e-mail Użytkownika jest nazwą (loginem) Użytkownika.

 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Hasło do Konta ma charakter poufny. W celu zapewnienia właściwej ochrony Hasła zaleca się dokonywanie jego zmiany. W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa, Hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać co najmniej jedną dużą literę oraz cyfrę lub znak specjalny.

 4. Każde naruszenie poufności Hasła Użytkownik powinien zgłosić Sprzedawcy niezwłocznie po stwierdzeniu naruszenia.

 5. W przypadku utraty Hasła Użytkownik może zwrócić się do Sprzedawcy o wyznaczenie nowego hasła, które ma charakter tymczasowy, pozwalającego na zalogowanie się do Konta. W tym celu Użytkownik powinien skorzystać z mechanizmu udostępnionego na stronie logowania do Konta, oznaczonego jako "Nie pamiętam hasła". Po wpisaniu przez Użytkownika jego adresu e-mail, na adres ten wysłany zostanie e-mail z linkiem umożliwiającym zalogowanie się do Konta oraz dokonanie zmiany Hasła,

 6. Zabrania się udostępniania swojego Konta osobom trzecim.


V. Zawarcie Umowy

 1. Zamawiający dokonuje Zamówienia korzystając z Koszyka.

 2. Zamawiający oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, iż złożenie Zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny oraz Kosztów dostawy.

 3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez kliknięcie w ikonę "Zamawiam i płacę”. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam i płacę” pociąga za sobą obowiązek Zamawiającego zapłaty Ceny Towaru oraz Kosztów dostawy, co Zamawiający niniejszym akceptuje.

 4. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towaru i jego ilości oraz miejsca dostawy, jak również dokonać wyboru formy i sposobu Płatności. W przypadku, gdy Zamawiający posiada Konto, przed złożeniem Zamówienia powinien zalogować się na swoje Konto.

 5. Przed złożeniem Zamówienia Zamawiający, za pomocą Koszyka, informowany jest o:

  1. cechach wybranego przez siebie Towaru oraz łącznej kwocie należnej Sprzedawcy z tytułu jego zakupu i wysyłki, tj. Cenie oraz Kosztach dostawy Towaru do Zamawiającego, do których pokrycia zobowiązany jest Zamawiający,

  2. sposobie i terminie zapłaty,

  3. sposobie i terminie realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę.

 6. Złożenie Zamówienia jest możliwe jedynie po uprzednim zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień.

 7. Poprzez kliknięcie w ikonę "Zamawiam i płacę" Zamawiający potwierdza, że akceptuje wybrane Towary zgodnie z ich opisem oraz Ceną i Kosztami dostawy oraz wyraża wolę dokonania ich zakupu zgodnie z niniejszym Regulaminem, zobowiązując się do ich zapłaty. Jednocześnie Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację warunków dostawy oraz płatności obowiązujących u Sprzedawcy, określonych w niniejszym Regulaminie.

 8. Z chwilą kliknięcia w przycisk "Zamawiam i płacę" dochodzi do zawarcia Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, zgodnie z którą Zamawiający ma obowiązek zapłaty Ceny oraz pokrycia Kosztów dostawy Towaru, zaś Sprzedawca ma obowiązek realizacji Zamówienia oraz dostarczenia zamówionego Towaru Zamawiającemu bez wad oraz w sposób i w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

 9. Sprzedawca potwierdza niezwłocznie (tj. w tym samym dniu, w którym nastąpiło złożenie Zamówienia) Zamawiającemu fakt dokonania Zamówienia. Potwierdzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca przesyła na podany przez Zamawiającego w Formularzu adres poczty elektronicznej e-mail ("Potwierdzenie"). Potwierdzenie zawiera informacje, o których mowa w pkt. 5 powyżej. Wraz z Potwierdzeniem, Sprzedawca przesyła Zamawiającemu Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz Formularz odstąpienia od Umowy, stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 10. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub materiału niezbędnego do jego wykonania, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane.

 11. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że w przypadku sprzedaży Towarów promocyjnych lub pochodzących z wyprzedaży, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia Zamówienia do Sprzedawcy. W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na wyczerpanie się Towaru objętego promocją lub wyprzedażą Sprzedawca poinformuje Zamawiającego, że Zamówienie nie może być zrealizowane. W związku z powyższym Zamawiający uzyskuje zwrot uiszczonej należności i tym samym zrzeka się wszelkich innych roszczeń wobec Sprzedawcy związanych z niemożnością realizacji Zamówienia.

 12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówień. W przypadkach budzących uzasadnione obawy, że Zamawiający nie przestrzega niniejszego Regulaminu Sprzedawca może odstąpić od realizacji Zamówienia, o czym Sprzedawca poinformuje Zamawiającego.

 13. Zamawiający wraz z otrzymaniem Potwierdzenia Zamówienia od Sprzedawcy powinien dokonać Płatności za zamówiony Towar oraz pokryć Koszty dostawy. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące Płatności zawarte są w Potwierdzeniu przesłanym przez Sprzedawcę.

 14. Wszystkie Towary oferowane na stronach sklepu internetowego "dekodywany" są fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek.

 

VI. Modyfikacja Zamówienia

 1. Modyfikacja złożonego zamówienia jest możliwa następująco:

  1. na produkty szyte na miarę - do momentu opłacenia zamówienia,

  2. na pozostałe produkty (nie szyte na miarę) - w ciągu 24 godzin od momentu złożenia Zamówienia (moment zawarcia Umowy).

 2. W przypadku potrzeby modyfikacji Zamówienia, o której mowa w pkt. 1 powyżej, Zamawiający, w terminie wskazanym w pkt. 1 powyżej, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą kierując informację o potrzebie modyfikacji Zamówienia na adres elektroniczny: sklep@dekodywany.pl wraz ze wskazaniem zakresu i sposobu zmian.

 3. W przypadku modyfikacji Zamówienia Cena, jak również Koszty dostawy, mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę.

 

VII. Płatności

 1. Zamawiający dokonuje Płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia. Z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej, Zamawiający może dokonać Płatności za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów:

  1. za pobraniem - ta forma Płatności oznacza, że Zamawiający dokonuje zapłaty z tytułu Ceny i Kosztów dostawy Towaru przy odbiorze przesyłki,

  2. przelewem bankowym na konto Sprzedawcy o numerze: 56 1050 1575 1000 0090 3105 6667, wpisując w tytule przelewu "dekodywany.pl: numer zamówienia",

  3. e-przelewem - transakcję realizuje system payu.pl,

  4. płatność paypal.com.

 2. W przypadku Zamówienia obejmującego produkty:

  1. szyte na miarę,

  2. tkaniny cięte z metra,

  3. produkty wielkogabarytowe wymagające przesyłki na palecie, półpalecie lub gdy wartość Zamówienia przekracza kwotę 1000 zł brutto - jedynymi możliwymi formami Płatności są: przelew, e-przelew za pomocą serwisu payu.pl lub paypal.com.

 3. Zamawiający może także skorzystać z płatności ratalnej. W celu uzyskania szczegółowych informacji niezbędny jest kontakt ze Sprzedawcą.

 4. Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej.

 5. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy.

 

VIII. Realizacja Zamówienia

 1. Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia, przy czym Realizacja Zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 - 16:00. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy.

 2. Realizacja Zamówień odbywa się w terminie siedmiu dni od dnia dokonania pełnej Płatności przez Zamawiającego, zaś w przypadku wybrania przez Zamawiającego opcji Płatności "za pobraniem", Realizacja Zamówienia następuje w terminie wskazanym przez Sprzedawcę w Potwierdzeniu.

 3. W przypadku Realizacji Zamówienia w terminie innym niż wskazany w pkt. 1 i 2 powyżej, Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Zamawiającego potwierdzenie odmiennych warunków Realizacji Zamówienia uzgodnionych przez Strony.

 4. W każdym przypadku Realizacja Zamówienia nie może przekroczyć 30 dni liczonych od dnia dokonania Płatności przez Zamawiającego, lub - w przypadku Płatności "za pobraniem", 30 dni liczonych od dnia otrzymania Potwierdzenia przez Zamawiającego.

 5. W przypadku braku pełnej Płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania Potwierdzenia, Sprzedawca uprawniony jest do odstąpienia od Umowy.


IX. Warunki oraz Koszty dostawy

 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego rozdziału, Sprzedawca realizuje dostawę na terytorium Polski.

 2. Dostawa Towarów odbywa się za pośrednictwem firm kurierskich, firmy przewozowej lub spedycyjnej albo Poczty Polskiej - według wyboru Zamawiającego.Zamówienie może być zapakowane w więcej niż jedną paczkę ze względu na ilość lub gabaryty zamówionych produktów. Paczki mogą zostać rozdzielone na sortowni i dotrzeć osobno.

 3. Szczegółowe warunki oraz koszty dostawy:

  1. Dostawa do InPost Paczkomaty 24/7 - 11,90 zł, w przypadku 100% przedpłaty, czas dostawy średnio w 24h
  2. Kurier - 15,90 zł, w przypadku 100% przedpłaty, czas dostawy średnio w 24h;
 4. Sprzedawca informuje, że kurierzy dostarczający paczki wielkogabarytowe bez wykupionej usługi wniesienia, mają obowiązek wydania Towaru w miejscu dostawy, nie mają zaś obowiązku wnoszenia Towaru do domu ani żadnego z budynków i pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, co Zamawiający przyjmuje do wiadomości.

 5. W zależności od wybranej opcji dostawy koszt dostawy jest automatycznie doliczany do kwoty Zamówienia.

 6. Doręczenia kurierskie realizowane są w dni robocze w godzinach 8:00 - 17:00. Jeśli w tym czasie odbiór przesyłki nie jest możliwy, to najlepszym rozwiązaniem jest podanie adresu przesyłki do miejsca pracy Klienta (koniecznie z nazwą firmy). Kurierzy mają wyznaczoną trasę i nie mają możliwości doręczenia paczki wyłącznie we wskazanym przedziale godzin lub o konkretnej godzinie.

 7. O szczegółach doręczenia, takich jak nazwa kuriera, który doręczy przesyłkę i numer nadania, poinformujemy w mailu wysyłanym w momencie przekazania paczki firmie kurierskiej.

 8. W chwili wydania Towaru przez przedstawiciela firmy kurierskiej lub spedycyjnej, Zamawiający powinien dokonać sprawdzenia czy Towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych, wynikających z transportu oraz czy wydany Towar jest zgodny z Zamówieniem. W przypadku braku uszkodzeń lub innych zastrzeżeń Zamawiający potwierdza własnoręcznym podpisem wydanie Towaru. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia Towaru lub niezgodności Towaru z Zamówieniem, Zamawiający uprawniony jest do złożenia reklamacji w sposób, o którym mowa w rozdziale XI. Regulaminu.

 9. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci rachunku lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający podał dane niezbędne do jej wystawienia. Wraz z dokumentami, o których mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca przekazuje Zamawiającemu formularz odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 10. Paczki wielkogabarytowe wysyłane są wyłącznie na terytorium Polski.

 11. Na życzenie Zamawiającego Sprzedawca wystawia faktury VAT.

 12. Faktury VAT przesyłane są Zamawiającemu drogą e-mail w wersji elektronicznej - pliku PDF.

 13. Faktury VAT w formie papierowej przesyłane są Zamawiającemu po zaznaczeniu tej opcji przy składaniu zamówienia lub jego pisemne żądanie w tym przedmiocie.


X. Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy, przysługuje wyłącznie Klientom będącym Konsumentami w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, a także stosuje się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta.

 2. Zamawiającemu będącemu Konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia skierowanego do Sprzedawcy w terminie 14 dni od dnia doręczenia Towaru Zamawiającemu.

 3. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt. 1 powyżej, wystarczy wypełnienie i wysłanie e-formularza zwrotu (https://www.dekodywany.pl/zwroty) lub wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub na adres e-mail Sprzedawcy: sklep@dekodywany.pl.

 4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, pobierz formularz odstąpienia

 5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa uważana jest za niezawartą, a Konsument jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 6. W razie odstąpienia od Umowy, Sprzedawca obowiązany jest zwrócić Zamawiającemu - Konsumentowi, wszystkie dokonane przezeń Płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności następuje na wskazane przez Konsumenta w formularzu zwrotu konto bankowe, chyba że obie strony uzgodniły inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.

 7. Zamawiający - Konsument, ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o której mowa w punkcie 5 powyżej, do momentu otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego - Konsumenta dowodu jej odesłania na adres Sprzedawcy, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 9. Zamawiający ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Zamawiający – Konsument, wybrał sposób dostarczenia Towaru do Sprzedawcy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia Towaru oferowany przez Sprzedawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez Zamawiającego dodatkowych kosztów dostawy Towaru do Sprzedawcy.

 10. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie wyłącza uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.

 11. Sprzedawca informuje, że prawo odstąpienia od Umowy w trybie ustawy o prawach konsumenta, nie przysługuje w odniesieniu do umów:

  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tj. np. produkty szyte na miarę, cięte z metra);

  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  5. w której Konsument wyraźnie zażądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 12. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

XI. Reklamacje - niezgodność Towaru z Umową

 1. Wobec klientów będących przedsiębiorcami sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego. Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru zgodnego z umową i bez wad.

 3. Sprzedawca odpowiada wobec Zamawiającego - Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego dostarczenia jest niezgodny z Umową. W przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili dostarczenia.

 4. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z Umową, Zamawiający powinien zgłosić reklamację Sprzedawcy.

 5. W celu umożliwienia Sprzedawcy ustosunkowania się do zastrzeżeń Zamawiającego, reklamacja powinna:

  1. zostać złożona w formie pisemnej poprzez wypełnienie i wysłanie e-formularza reklamacyjnego (https://dekodywany.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/7) lub przesłana pocztą na adres Sprzedawcy, podany w Rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu lub elektronicznie, na adres e-mail Sprzedawcy: reklamacje@dekodywany.pl (wzór protokołu reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 3 - pobierz protokół reklamacyjny);

  2. określać przyczynę złożenia reklamacji oraz wskazywać zakres żądania Zamawiającego;

  3. zawierać dołączony dowód zakupu (np. potwierdzenie przelewu, paragon, rachunek, fakturę lub jakikolwiek inny dowód zakupu) oraz gwarancję jeśli taka została udzielona - co nie jest jednak warunkiem jej rozpatrzenia;

  4. wskazywać sposób udzielenia odpowiedzi na reklamację - odpowiedź pisemna lub za pośrednictwem e-mail;

  5. zostać podpisana oraz zawierać aktualne dane Zamawiającego. 

 6. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Zamawiającego kierując odpowiedź pisemną lub e-mail na adres podany przez Zamawiającego w reklamacji. Nieustosunkowanie się Sprzedawcy do prawidłowo złożonej reklamacji w powyższym terminie jest równoznaczne z jej uwzględnieniem.

 7. Jeżeli jest to możliwe, reklamowany Towar powinien być dostarczony w oryginalnym opakowaniu.

 8. W razie uwzględnienia przez Sprzedawcę reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z Umową, Sprzedawca według wyboru Zamawiającego - Konsumenta, nieodpłatnie wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie jest możliwa lub wymagałyby od Sprzedawcy nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.

 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową, Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową, brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową, brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości złożenia reklamacji, bądź z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 10. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z Umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Zamawiającemu.

 11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

 12. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

 13. W przypadku Zamawiającego, niebędącego Konsumentem, traci on uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z Umową, jeżeli nie sprawdził Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania Towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 14. Zawarte w niniejszym punkcie XI podpunkt 1-12 Regulaminu postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się także dla umów zawartych od dnia 1 stycznia 2021 r. przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

 15. W przypadku, gdy Sprzedawca nie uznał reklamacji Zamawiającego, a ten nie zgadza się z jego decyzją, Zamawiający może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego ("Sąd Polubowny"), działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.

 16. Sprawę do Sądu Polubownego może wnieść Konsument, ale także Zamawiający niebędący Konsumentem, składając odpowiedni wniosek (w zależności od wybranego sposobu rozstrzygnięcia sprawy może być to wniosek o wszczęcie i przeprowadzenie mediacji lub o rozpoznanie sprawy przez Sąd Polubowny) do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.

 17. Formularze wniosków, o których mowa w pkt. 16 powyżej, dostępne są na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, których lista z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie internetowej www.uokik.gov.pl.

 18. Rozwiązanie sporu w wyniku procedury mediacji ma charakter dobrowolny i nie podlega egzekucji administracyjnej, ani sądowej; nie służy od niego odwołanie. Rozwiązanie sporu w wyniku mediacji nie wpływa na możliwość skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego lub Sądu Polubownego.

 19. W przypadku skierowania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego, ugoda oraz wyroki wydane przez ten sąd mają moc wyroku sądu powszechnego. Od wyroku wydanego przez Sąd Polubowny można wnieść skargę do sądu powszechnego. W przypadku zawarcia przez Strony ugody przed Sądem Polubownym, Strony nie mogą jej zaskarżyć.

 20. Zamawiający, będący Konsumentem, może także zasięgnąć pomocy u Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentów.org.pl.

 21. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/


XII. Strony Umowy i kontakt do Sprzedawcy

 1. Stronami Umowy zawieranej za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem elektronicznym www.dekodywany.pl są Zamawiający oraz Sprzedawca.

 2. Sprzedawcą jest spółka "Franc - Textil" Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie, adres: ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000172975, posiadająca NIP: 8842486272, REGON: 891503337, o kapitale zakładowym 9.050,000,00 zł.

 3. Kontakt dla Użytkowników: Infolinia czynna od 7:00 do 18:00 w dni robocze, tel. 74 64 99 700 bądź 602 780 200.

 4. Wszelka korespondencja kierowana przez Użytkownika do Sprzedawcy, powinna być adresowana na adres podany w pkt. 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mail: sklep@dekodywany.pl.

 

XIII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez niego z niezabezpieczonego i nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączy się z siecią Internet.

 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skuteczność transakcji kartą płatniczą oraz poprzez Przelewy dedykowane, dokonywane za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznej.


XIV. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Sprzedawca - „Franc- Textil” Sp. z o.o. z siedzibą w Żarowie, adres: ul. Przemysłowa 10, 58 – 130 Żarów.

 2. W kwestiach związanych z ochroną danych osobowych ze Sprzedawcą można się skontaktować przy pomocy adresu e- mail: sklep@dekodywany.pl,

 3. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu i znajduje się na stronie internetowej www.dekodywany.pl.

 

XV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. Wszelkie spory wynikające z realizacji Umowy oraz postanowień niniejszego Regulaminu, rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.

 3. Poza możliwością sądowego rozstrzygania sporów, Strony mają także możliwość skorzystania z alternatywnych metod rozstrzygania sporów poprzez skierowanie sprawy do mediacji lub poddanie sporu pod rozstrzygnięcie Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Zasady dostępu do procedur, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostały opisane w rozdziale XI pkt. 8-13 niniejszego Regulaminu.

 4. Konsumenci mogą także zasięgnąć pomocy u Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumentów lub u właściwej terenowo Federacji Konsumentów.

 5. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich, działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej, znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl), w zakładce: Konsumenci - Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.dekodywany.pl.

 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników. Wszelkie zmiany cen i odwołania akcji promocyjnych nie dotyczą towarów już zamówionych w Sklepie.

 8. Akcje promocyjne oferowane w Sklepie nie łączą się ze sobą i z innymi kodami rabatowymi.
 9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w przypadku:

  1. zmiany zakresu świadczonych usług,

  2. zmiany akceptowanych sposobów Płatności,

  3. zmiany sposobów i kosztów dostawy,

  4. zmiany funkcjonalności Sklepu,

  5. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

  6. zmian w zakresie struktury i adresów kontaktowych po stronie Sprzedawcy.

 10. O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje Użytkownika, posiadającego Konto, za pośrednictwem Konta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianie. Sprzedawca poinformuje Użytkownika o treści zmian oraz przewidywanym terminie ich wejścia w życie.

 11. Zmiany Regulaminu będą dodatkowo udostępniane na stronie internetowej Sklepu.

 12. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na Zamówienia dokonane przed ich wejściem w życie.

 13. Użytkownicy posiadający Konto, w przypadku braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu, powinni przesłać na adres e-mail Sprzedawcy, określony w rozdziale XII pkt. 3 niniejszego Regulaminu, oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia Użytkownika usunie posiadane przez Użytkownika Konto, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Oświadczenie o braku akceptacji nowego brzmienia Regulaminu może zostać także skierowane w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w rozdziale XII pkt. 2 niniejszego Regulaminu.

 14. Sprzedawca usunie Konto Użytkownika także na każde jego żądanie, skierowane na adres e-mail Sprzedawcy, tj. sklep@dekodywany.pl lub listownie na adres: "Franc-Textil" Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 10, 58-130 Żarów.

 15. Poza przypadkami określonymi w pkt. 11 i 12 powyżej, Sprzedawca ma także prawo usunięcia Konta Użytkownika, w razie:

  1. braku jakiejkolwiek aktywności Użytkownika w okresie 6 miesięcy od dnia utworzenia Konta, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,

  2. naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności Rozdziału II pkt. 9 i 10.

 

Załącznik nr 1 - Pouczenie o prawie odstąpienia od Umowy, pobierz pouczenie.

Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, pobierz formularz odstąpienia.

Załącznik nr 3 - Wzór protokołu reklamacyjnego, pobierz protokół reklamacyjny.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl